Ismertető
Az ókortörténeti szakirány a görög ókor és a római világ társadalmi- gazdasági-, kulturális-, vallástörténeti- és politikai kérdéskörének legfontosabb csomópontjait vizsgálja.
    Az alapképzésben elsajátított ismeretekre építkezve tárgyalja az ókori államok létrejöttét és bemutatja azok közvetlen előzményeit, megismerteti a hallgatókat az ezzel foglalkozó elméletekkel. A politika intézményrendszerein át az egyes korszakok fejlődési sajátosságaiig sokféle szempont és módszer alapján tanulmányozza a különböző, egymástól sokszor alapvetően eltérő ókori társadalmak, kultúrák fejlődését,
    A "Szöveg" kurzusokon a témák feldolgozása az ókori szövegek, az írott források egy-egy csoportjának felhasználásával történik. A közös elemzések célja egyrészt a diákok már megszerzett filológiai, módszertani ismereteinek, illetve elemző készségének alkalmaztatása, másrészt az adott forráscsoporthoz kapcsolódó téma kidolgozása. A tanszék profiljának megfelelően súlyponti szerepet kap a feliratok és papiruszok elemzése.
    Az ókor történetének tanulmányozása elképzelhetetlen a tárgyi emlékek bevonása nélkül. A "Tárgy" kurzusokon az életmód megismeréséhez szükséges emlékanyagot ismerik meg a hallgatók. Ebbe a lakóház, a közösségi terek és szentélyek elemzése éppúgy beletartozik, mint a mindennapi élet tárgyi emlékei. Bemutatásra kerülnek a főbb művészeti emlékek, annak hangsúlyozásával, hogy mindezen emlékek csak a történeti kontextusba helyezve nyerik el teljes jelentőségüket.
    Az ókortörténeti szakirány megismerteti a hallgatókat az adott kurzushoz tartozó írott és tárgyi forrásokkal, azok feltárásának, feldolgozásának és elemzésnek tudományos módszertanával. Figyelmet fordít a tudományos eredmények és vélemények megismertetésére, arra törekszik, hogy a szakirányt elvégző hallgatók, az eredeti forrásanyag elemzésével, képesek legyenek magas szintű tudományos kutatómunka végzésére, és az általuk választott témakörben publikációra érett szakdolgozat megírására.


I. ÉVFOLYAM  (1. félév)

Tantárgy neve: Görög epigráfia
Kredit:
4
Félév: 1.
Heti óraszám: 3
Óratípus:
szeminárium
Értékelés:
gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:
A szeminárium áttekinti a görög feliratok forrásértékét a lineáris B írással kezdve a ciprusi szótagíráson át a betűírás kialakulásáig. Tipologizálja a görög felirattípusokat, és mindegyik típust bőséges szöveganyagon mutatja be. A feliratokat fordításban, görög eredetiben és képben/rajzban is tanulmányozzuk. Hangsúlyos kérdés a felirathordozók jellege és összefüggése a feliratok szövegével.
Kötelező és ajánlott olvasmányok:
Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. Debrecen, 1998.
Németh György: Görög történelem szöveggyűjtemény. Budapest, 2003.
Oktató: Németh György

Tantárgy neve: Római epigráfia
Kredit:
4
Félév: 1.
Heti óraszám: 3
Óratípus:
szeminárium
Értékelés:
gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:
A kurzus célja egyrészt megismertetni a diákokat az epigráfia módszereivel (típusok, rövidítések, állandó elemek stb.), másrészt bemutatni a feliratok forrásértékét, a római társadalom-, had-, vallástörténetnek, stb. azokat a témáit, ahol információink zöme a folyamatosan gyarapodó feliratos anyagból származik. A kurzus során kiemelten foglalkozunk a pannoniai feliratokkal.
Kötelező és ajánlott olvasmányok:
Cagnat, R.: Cours d’épigraphie latine. Paris 1914.
Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. Debrecen, 1998.
Mócsy A., Pannonia a korai császárkorban. Budapest 1974.
Tóth I. – Szabó Á., Bevezetés a római feliratok világába. Pécs 1999.
Oktató: Lőrincz Barnabás

Tantárgy neve: Vallástörténet
Kredit:
4
Félév: 1
Heti óraszám: 3
Óratípus:
szeminárium
Értékelés:
gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:
A kurzus az ókori világ vallásainak egyes korszakaival, illetve kérdéseivel foglalkozik az adott téma — például az orphikusok, a magánélet kultuszai Rómában stb — alapos és paradigmatikus feldolgozására törekedve. Három fő kapcsolatrendszerbe helyezzük el az adott témát: 1. vallástörténeti iskolák és elméletek, 2. a Mediterráneum vallásai, 3. az adott kor politikai, társadalmi, kulturális stb. összefüggései.
Kötelező és ajánlott olvasmányok:
Hegyi Dolores: Polis és vallás. Budapest, 2003.
Köves-Zulauf T.: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Budapest. 1995.
Nilsson, M. P.: Geschichte der griechischen Religion. I-II. München 1967.
Weber, M.: Gazdaság és társadalom. 2/1. Budapest, 1992.
Oktató: Hegyi W György
 

I. ÉVFOLYAM (2. félév)

Tantárgy neve: Tárgy és történelem 1.( görög történelem)
Kredit:
4
Félév: 2.
Heti óraszám: 3
Óratípus:
szeminárium
Értékelés:
gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:
A kurzus célja a gyakorlatba átültetni azt az elvet, hogy egy történésznek munkája során nemcsak az írott, hanem a tárgyi források vizsgálata is feladata. Az ókori településszerkezettől a numizmatikán át a művészeti alkotásokig különböző forráscsoportokat, illetve témaköröket vizsgálunk az egyes kurzusokon, így teremtve meg az adott tárgyak történelmi kontextusát.
Például: Az antik szobrászat és kisművészetek történelmi forrásértéke; A görög pénzérmék értelmezési lehetőségei.
Kötelező és ajánlott olvasmányok:
Castiglione László: Hellénisztikus mûvészet. Budapest, 1980.
Castiglione László: Római művészet. Budapest, 1971.
Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Budapest, 2006.
Oktatók: Németh György, Hegyi W. György, Patay-Horváth András

Tantárgy neve: Tárgy és történelem 2. (római történelem)
Kredit:
4
Félév: 2.
Heti óraszám: 3
Óratípus:
szeminárium
Értékelés:
gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:
Ez a kurzus (hasonlóan a „Tárgy és történelem 1.” kurzushoz) egy-egy római tárgyi emlékcsoportot dolgoz fel a hallgatókkal. A közös elemzések célja az, hogy a diákok a tárgyi emlékanyagot is alkalmazni tudják történeti problémák tárgyalásánál, s az adott témát ki tudják dolgozni.
Például: Római táborépítészet; A római hadsereg kitüntetései; A római háborúk tárgyi emlékei,
Kötelező és ajánlott olvasmányok:
Maxfield, V. A:. The Military Decorations of the Roman Army. London 1981.
Petrikovits, H. V.: Die Innenbauten römischer Legionslager. Opladen 1975.

Oktatók: Lőrincz Barnabás, Hegyi W. György, Patay-Horváth András


II. ÉVFOLYAM  (3. félév)

Tantárgy neve: Szöveg és történelem 1.   (görög történelem)
Kredit:
4
Félév: 3.
Heti óraszám: 3
Óratípus:
szeminárium
Értékelés:
gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:
Ez a kurzus (hasonlóan a többi „Szöveg…” kurzusokhoz) ókori szövegek, az írott források egy-egy csoportját dolgozza fel a hallgatókkal. A közös elemzések célja egyrészt a diákok már megszerzett filológiai, módszertani ismereteinek, illetve elemző készségének alkalmaztatása, másrészt az adott forráscsoporthoz kapcsolódó téma kidolgozása. Példák a témákra (amelyek lehetnek kultúr-, politika-, eszmetörténetiek stb.): A görög tyrannosok külpolitikája; Asklépios szolgái – A gyógyítás az ókorban.
Kötelező és ajánlott olvasmányok:
Németh György: Polisok világa. Budapest, 1999.
Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Budapest, 2006.
Oktatók: Németh György, Hegyi W György, Patay-Horváth András

Tantárgy neve: Szöveg és történelem 2. (római történelem)
Kredit:
4
Félév: 3.
Heti óraszám: 3
Óratípus:
szeminárium
Értékelés:
gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:
Ez a kurzus (hasonlóan a többi „Szöveg…” kurzusokhoz) ókori szövegek, az írott források egy-egy csoportját dolgozza fel a hallgatókkal. A közös elemzések célja egyrészt a diákok már megszerzett filológiai, módszertani ismereteinek, illetve elemző készségének alkalmaztatása, másrészt az adott forráscsoporthoz kapcsolódó téma kidolgozása. Példák a témákra (amelyek lehetnek kultur-, politika-, eszmetörténetiek stb.): A res publica történetének görög forrásai; Retorika és történelem: exemplumok a politikai beszédekben; Livius;
Kötelező és ajánlott olvasmányok:
Habinek, Th.,. Schiesaro, A (ed.): The Roman Cultur Revolution. Cambridge, 1997.
Walbank, F.W.: A Historical Commentary on Polybius, I-III. Oxford, 1979.
Oktatók: Lőrincz Barnabás, Hegyi W György, Patay-Horváth András


1. Tantárgy neve: Ókortörténeti szakszeminárium
Kredit:
4
Félév:
3
Heti
óraszám:
3
Óratípus:   
szeminárium       
   
Értékelés:
gyakorlati jegy       
Tantárgy leírása:
A kurzust azoknak a hallgatóknak hirdetjük meg, akik mélyebben szeretnének egy-egy témával (ókori Róma, görög vallástörténet) bővebben is foglalkozni.
A közös elemzések célja egyrészt a diákok már megszerzett filológiai, módszertani ismereteinek, illetve elemző készségének alkalmaztatása, másrészt az adott forráscsoporthoz kapcsolódó téma részletes kidolgozása.
Kötelező és ajánlott olvasmányok:
Például:
Köves-Zulauf T.: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Budapest. 1995.
Németh György: Görög történelem szöveggyűjtemény. Budapest, 2003
Tóth I. – Szabó Á., Bevezetés a római feliratok világába. Pécs 1999.
valamint
a témakörökhöz kapcsolódó idegen nyelvű szakirodalom.
Oktatók: Németh György, Lőrincz Barnabás, Hegyi W. György, Patay-Horváth András


II. ÉVFOLYAM  (4. félév)

Tantárgy neve: Szöveg és történelem 3. (görög történelem)
Kredit:
4
Félév: 4
Heti óraszám: 3
Óratípus:
szeminárium
Értékelés:
gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:
Ez a kurzus (hasonlóan a többi „Szöveg…” kurzusokhoz) ókori szövegek, az írott források egy-egy csoportját dolgozza fel a hallgatókkal. A közös elemzések célja egyrészt a diákok már megszerzett filológiai, módszertani ismereteinek, illetve elemző készségének alkalmaztatása, másrészt az adott forráscsoporthoz kapcsolódó téma kidolgozása.
Kötelező és ajánlott olvasmányok:
Assmann, J.: A kultúrális emlékezet. Budapest, 1999.
Németh György: Polisok világa. Budapest, 1999.
Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Budapest, 2006.
Oktatók: Németh György, Hegyi W György, Patay-Horváth András


Tantárgy neve: Szöveg és történelem 4. (római történelem)
Kredit:
4
Félév: 4.
Heti óraszám: 3
Óratípus:
szeminárium
Értékelés:
gyakorlati jegy
Tantárgy leírása:
Ez a kurzus (hasonlóan a többi „Szöveg…” kurzusokhoz) ókori szövegek, az írott források egy-egy csoportját dolgozza fel a hallgatókkal. A közös elemzések célja egyrészt a diákok már megszerzett filológiai, módszertani ismereteinek, illetve elemző készségének alkalmaztatása, másrészt az adott forráscsoporthoz kapcsolódó téma kidolgozása. Példák a témákra (amelyek lehetnek kultúr-, politika-, eszmetörténetiek stb.): A katonai diplomák mint a római hadtörténet forrásai. Az egyes császárok ábrázolása a római történetírók műveiben; Tacitus; Pannonia történetének írott forrásai.
Kötelező és ajánlott olvasmányok:
Cagnat, R.: Cours d’épigraphie latine. 4Paris 1914.
Cambridge Ancient History X. The Augustan Empire 43 B. C. – A. D. 69. Cambridge University Press 1996
Mócsy A., Pannonia a korai császárkorban. Budapest 1974
Tóth I. – Szabó Á., Bevezetés a római feliratok világába. Pécs 1999.
Oktatók: Lőrincz Barnabás, Hegyi W György, Patay-Horváth András

Ókortörténeti témakörök az MA szóbeli felvételi vizsgához
A görög bronzkor
A polisvilág kialakulása és működése
A demokrácia kialakulása Drakóntól Kleisthenésig
A spártai állam és gazdasági alapjai
A görög-perzsa háborúk
II. Philippos és Nagy Sándor Makedóniája
Egy hellénisztikus monarchia bemutatása
Görög vallástörténet
Görög hadtörténet

A római köztársaság kezdetei
A "római forradalom" a Gracchusoktól Caesar haláláig
Augustus monarchiája
Pannonia
Dacia
Diocletianus reformja és államszervezete
Constantinustól Theodosiusig: a kereszténység államvallássá lesz
Római vallástörténet
Római hadtörténet

Antik történetírás
Ókori anyagi kultúra és a rávonatkozó írott források


Kötelező olvasmányok az MA felvételihez
Assmann, J.: A kultúrális emlékezet. Budapest, 1999.
Havas László (szerk.): Bevezetés az ókortudományba I. Debrecen, 1998.
Hegyi Dolores: Polis és vallás. Budapest, 2003.
Köves-Zulauf T.: Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Budapest. 1995.
Mócsy A., Pannonia a korai császárkorban. Budapest 1974.
Németh György: Polisok világa. Budapest, 1999.
Németh György: Görög történelem szöveggyűjtemény. Budapest, 2003.
Németh György - Ritoók Zsigmond - Sarkady János -  Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Budapest, 2006.