ELŐSZÓ
Lectori salutem!
  A kötetben szereplő tanulmányok 2011. november 23-án hangzottak el előadásokként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetében tartott Paletta – I. Koraújkor-történeti Tudományos Diákkonferencián, amelyet az I. Tóth Zoltán Kör és az Eötvös József Collegium történelem szakos hallgatói szerveztek, Arató György, Nyul Viktor és Virovecz Nándor koordinálásával.
    A konferencia szervezésével lehetőséget kívántunk teremteni arra, hogy a korszak iránt érdeklődő, vállalkozó kedvű hallgatók bemutathassák és megvitathassák kutatási eredményeiket, valamint az előadások területén is tapasztalatot szerezhessenek. A tizenegy előadó végül három szekcióban prezentálta eredményeit a résztvevőknek.
    Az alább közölt dolgozatok a konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai. Sajnálatunkra nem minden előadó tudta kéziratát rendelkezésünkre bocsátani, de a kötet így is képet adhat az ELTE BTK-n tanuló hallgatók teljesítményéről.
    Ez úton szeretnénk megköszönni a segítséget és támogatást dr. Borsodi Csaba rektorhelyettes úrnak, az ELTE BTK Történeti Intézete igazgatójának, dr. Nagy Balázsnak, az ELTE BTK Tudományos Diákköri Tanács elnökének, dr. Horn Ildikó tanszékvezető- asszonynak, és természetesen az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes, illetve Magyar Történeti Tanszékén oktatóknak. Külön köszönet illeti Szijártó M. Istvánt, amiért az utolsó pillanatban elvállata a szekcióvezetést, és kritikai megjegyzéseivel segítette a konferencia sikerét. Végül, de nem utolsósorban szeretnénk hálánkat kifejezni az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárának és Emőkey István könyvtárvezetőnek, hogy erre az alkalomra méltó helyet biztosított a konferencia megrendezéséhez.
A szerkesztők


A kötetben szereplő szerzők és tanulmányok:
 
VIROVECZ NÁNDOR: Válaszúton uralkodók között.
Balassa Menyhért portréja mint főúri karriertípus.
KOLLÁR ARTÚR ANDRÁS: Íjászok és íjászat a kora újkori Magyarországon
MAGYAR GERGELY: „Impedimenta” – Vita a tiszáninneni református püspökség felállításáról egy korabeli érvelés tükrében
SEMMEL TÜNDE: Diaetetica és étkezéskultúra a XVIII. századi Magyarországon
NAGY JÁNOS: Rendi politikai kultúra a XVIII. századi országgyűlési pasquillusok tükrében. Az 1741. és az 1751. évi országgyűlés kollektív pasquillusai
NAGY-LUGOSI VIKTÓRIA: Az emblémáskönyvek pelikán-értelmezései
BOJTOS ANITA: Egy sikeres gazdasági vállalkozás 1684-ből. Esterházy Pál és a marhakereskedelem, Thököly Évához írt levelei alapján
KÖKÉNYESI ZSOLT: Néhány újabb szempont a bécsi Theresianum összbirodalmi jellege mellett