Paletta

Paletta - II. Koraújkor-történeti Diákkonferencia

Lectori salutem!

Tisztelettel köszöntjük a harmadik Paletta tanulmánykötet olvasóit! Bátran állíthatjuk, hogy az I. Tóth Zoltán Kör mostanra hagyományt teremtett azáltal, hogy az ELTE BTK színes hallgatói közéletéhez kapcsolódva fórumot biztosít a fiatal kutatóknak, hogy eredményeiket időről időre szélesebb közönség elé tárhassák.

A kötetben szereplő dolgozatok 2014. november 5-én hangzottak el előadásokként az ELTE BTK Történeti Intézetében tartott Paletta 3. -II. Koraújkor-történeti Tudományos Diákkonferencián. A szervezéssel és lebonyolítással járó teendőket az előadók aktív közreműködésével Bódai Dalma és Vida Bence koordinálta. Ezúttal 11 előadó három
szekcióban prezentálhatta eredményeit a szakmai közönségnek, amelyek közül kilenc írásos változata került a kötetbe. 

Ezúton szeretnénk megköszönni dr. Borsodi Csaba dékánhelyettes úrnak, az ELTE BTK Történeti Intézete Igazgatójának, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékén,  valamint az ELTE BTK Középkori és Koraújkori Egyetemes, illetve Magyar Történeti Tanszékén oktatóknak. Külön köszönet illeti a szekcióvezetőket, dr. G. Etényi Nórát, az
ELTE BTK Történeti Intézet Tudományos Diákkörének vezető oktatóját, dr. Poór Jánost és dr. Várkonyi Gábort. Külön köszönettel adózunk a kötet szakmai lektorának, dr. Kerekes Dórának, aki minden részletre kiterjedő figyelmességével, számos észrevételével, javaslatával jelentősen hozzájárult a tanulmányok megjelenéséhez.

Az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzata évek óta támogatja az I. Tóth Zoltán Kört, a konferencia lebonyolításában, valamint a kötet megjelentetésében nyújtott anyagi segítségüket ezúton is köszönjük. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk hálánkat kifejezni az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára dolgozóinak, hogy ez
alkalommal is segítségünkre voltak. 

Azzal a reménnyel bocsátjuk útjára a harmadik Palettát, hogy történészhallgatók újabb generációinak ad ösztönzést arra, hogy közösen szervezzenek konferenciákat, szerkesszenek kiadványokat, azaz aktív részesei legyenek az egyetemi közéletnek.

A szerkesztők

TARTALOMJEGYZÉK

ELŐSZÓ 
PAP Dávid: Martinuzzi Fráter György és Haller Péter pénzügyigazgatási stratégiái Erdélyben 1534–1558 között
PILIKTA László: Bécs kapujában. Az egyházi és a katonai központ kettőssége Győr város kora újkori történelmében
VIDA Bence: Bethlen Miklós nemzetközi kapcsolatrendszere
LAKATOS Hajnalka: A répacukor felfedezése és a porosz cukoripar kezdetei
KOVÁCS Ágnes: Habsburg–oszmán diplomácia a harmincéves háború utolsó éveiben. Alexander Greiffenklau von Vollrats rezidensi tevékenysége
FARAGÓ Dávid: A kora újkori koronázás mint hatalmi reprezentációs eszköz. I. Miksa 1563-as koronázása
PÁSZTOR Katalin: Zenészélet a kora újkori Magyar Királyságban és Erdélyben
BÓDAI Dalma: Mecenatúra, reprezentáció és tezauráció. Esterházy Pál fraknói kincstárának funkciói
KOVÁCS Dóra: Az ecsedi Báthoryak és a reformáció
A KONFERENCIA PROGRAMJA

CONTENTS
PREFACE
Dávid PAP: The Financial Management and Strategies of Frater Georgius and Peter Haller in Transylvania Between 1534–1558
László PILIKTA: At Vienna's gate. Role of the Church and Military Centre in the Early Modern Age History of the Town Győr
Bence VIDA: Miklós Bethlen’s International Communication Network
Hajnalka LAKATOS: The Discovery of the Beet Sugar and the Beginnings of the Prussian Sugar Industry
Ágnes KOVÁCS: Habsburg–Ottoman Diplomacy in the Last Years of the Thirty Years’ War. Alexander Greiffenklau von Vollrats
Dávid FARAGÓ: Coronation Ceremony as the Representation of Power During the Early Modern Period. The Coronation of Maximilian I in 1563
Katalin PÁSZTOR: Musician Life in the Early Modern Hungarian Kingdom and Transylvania
Dalma BÓDAI: Patronage, Representation and Treasury. Functions of Pál Esterházy’s Collection in Fraknó
Dóra KOVÁCS: The Ecsedi Báthory Family and the Reformation 
SCHEDUELE OF THE CONFERENCE

Paletta - I. Új- és Jelenkortörténeti Diákkonferencia

Lectori salutem!

Nagy örömünkre második alkalommal köszönhetjük így az I. Tóth Zoltán Kör nevében az Olvasót. Legutóbb a 2013-ban megjelent Paletta I. Koraújkor-történeti Diákkonferencia anyagát összegyűjtő kiadványban volt erre alkalmunk, amely számunkra mérföldkövet jelentett. Ez most sincs másként.

A kötetben szereplő dolgozatok 2013. április 23-án hangzottak el előadásokként az ELTE BTK Történeti Intézetében tartott második Paletta elnevezésű hallgatói konferencián, amelyet ezúttal az új- és jelenkornak szenteltünk. A konferencia szervezésével és lebonyolításával járó teendőket Horváth Ágnes, Kovács Ágnes, Nádasdi Szandra, Fekete Bálint, Hevő Péter, Nyul Viktor és Virovecz Nándor vállalta magára.

A tizenöt előadó öt szekcióban prezentálta eredményeit a megjelent közönségnek, sajnos a kötetben csak a hét elkészült kézirat kaphatott helyet.

Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget és támogatást Dr. Borsodi Csaba rektorhelyettes úrnak, az ELTE BTK Történeti Intézete igazgatójának, valamint az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes-, illetve Magyar Történeti Tanszékén oktatóknak. Külön köszönet illeti a szekcióvezetőket, Dr. Manhercz Orsolyát, Dr. Mátay Mónikát, Dr. Búr Gábort, Dr. Csapó Csabát és Dr. Kövér Györgyöt, továbbá a dolgozatok lektorait, amiért megjegyzéseikkel, tanácsaikkal segítették a hallgatókat. Az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzata évek óta támogatja az I. Tóth Zoltán Kört, ez most is így volt, köszönjük. Végül, de nem utolsósorban szeretnénk hálánkat kifejezni az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára dolgozóinak, hogy ez alkalommal is − mint már oly sokszor − segítségünkre voltak.

Azzal a reménnyel bocsájtjuk útjára a második Palettát, hogy történészhallgatók újabb generációinak ad ösztönzést arra, hogy közösen szervezzenek konferenciákat, szerkesszenek kiadványokat, azaz aktív részesei legyenek az egyetemi közéletnek. Mi már elmondhatjuk: megéri a fáradtságot.

A szerkesztők

Tartalomjegyzék

Előszó
KÁRPÁTI Attila István: ...úgy érezték, szavak nem is kellenek, így is megértik egymást” – Wesselényi Miklós és Széchenyi István barátságának kezdetei (1821−1822)
MIKLÓS Dániel: Cseh internáltak magyarországi tapasztalatai
TABI Norbert: Futball és politika kapcsolata Magyarországon a II. világháború után – A kommunista diktatúra viszonya a hazai labdarúgókhoz 1956-ig
ROSTA András: Együttműködve létrehozni – A KGST atomenergetikai kooperációja 1968–1989
FÓRIS Ákos: A nemzetiszocialista múlt historizálásának kérdése a német történészvitában
HEVŐ Péter: A szélsőjobboldali radikalizmus előretörése a végnapjait élő NDK-ban
NIKOWITZ-HOLLÓ Márton: A délszláv háborúk (1991–1995) – Horvát aspektusok
A konferencia programja

Contents
Preface
Attila István KÁRPÁTI: ...they felt the words are not necessary, they can understand each other” – The Beginnings of the Friendship of Miklós Wesselényi and István Széchenyi (1821–1822)
Dániel MIKLÓS: Hungarian Words, Observations About Hungary in the Memoirs of the Internated Czech Refugees During the Second World War
Norbert TABI: Connection Between Football and Politics in Hungary After the World War II. The Communist Regime’s Relation to Domestic Footballers Until 1956
András ROSTA: The Atomic Energy Cooperation of CMEA Countries 1968–1989
Ákos FÓRIS: The Issue of Historicisation of the National Socialist Past in the Historians’ Dispute
Péter HEVŐ: Right-Wing Extremism in the Late Period of the GDR
Márton NIKOWITZ-HOLLÓ: The Yugoslavian Wars (1991–1995) – Croatian Aspects
Schedule of the Conference


Paletta - I. Koraújkor-történeti Diákkonferencia

Lectori salutem!

A kötetben szereplő tanulmányok 2011. november 23-án hangzottak el előadásokként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetében tartott Paletta – I. Koraújkor-történeti Tudományos Diákkonferencián, amelyet az I. Tóth Zoltán Kör és az Eötvös József Collegium történelem szakos hallgatói szerveztek, Arató György, Nyul Viktor és Virovecz Nándor koordinálásával.

A konferencia szervezésével lehetőséget kívántunk teremteni arra, hogy a korszak iránt érdeklődő, vállalkozó kedvű hallgatók bemutathassák és megvitathassák kutatási eredményeiket, valamint az előadások területén is tapasztalatot szerezhessenek. A tizenegy előadó végül három szekcióban prezentálta eredményeit a résztvevőknek. 

Az alább közölt dolgozatok a konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai. Sajnálatunkra nem minden előadó tudta kéziratát rendelkezésünkre bocsátani, de a kötet így is képet adhat az ELTE BTK-n tanuló hallgatók teljesítményéről.

Ez úton szeretnénk megköszönni a segítséget és támogatást dr. Borsodi Csaba rektorhelyettes úrnak, az ELTE BTK Történeti Intézete igazgatójának, dr. Nagy Balázsnak, az ELTE BTK Tudományos Diákköri Tanács elnökének, dr. Horn Ildikó tanszékvezető- asszonynak, és természetesen az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes, illetve Magyar Történeti Tanszékén oktatóknak. Külön köszönet illeti Szijártó M. Istvánt, amiért az utolsó pillanatban elvállata a szekcióvezetést, és kritikai megjegyzéseivel segítette a konferencia sikerét. Végül, de nem utolsósorban szeretnénk hálánkat kifejezni az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárának és Emőkey István könyvtárvezetőnek, hogy erre az alkalomra méltó helyet biztosított a konferencia megrendezéséhez.

A szerkesztők

A kötetben szereplő szerzők és tanulmányok:
 
VIROVECZ Nándor: Válaszúton uralkodók között. Balassa Menyhért portréja mint főúri karriertípus.
KOLLÁR Artúr András: Íjászok és íjászat a kora újkori Magyarországon
MAGYAR Gergely: „Impedimenta” – Vita a tiszáninneni református püspökség felállításáról egy korabeli érvelés tükrében
SEMMEL Tünde: Diaetetica és étkezéskultúra a XVIII. századi Magyarországon
NAGY János: Rendi politikai kultúra a XVIII. századi országgyűlési pasquillusok tükrében. Az 1741. és az 1751. évi országgyűlés kollektív pasquillusai
NAGY-LUGOSI Viktória: Az emblémáskönyvek pelikán-értelmezései
BOJTOS Anita: Egy sikeres gazdasági vállalkozás 1684-bőlEsterházy Pál és a marhakereskedelem, Thököly Évához írt levelei alapján
KÖKÉNYESI Zsolt: Néhány újabb szempont a bécsi Theresianum összbirodalmi jellege mellett

Make a Free Website with Yola.